تبلیغات
ثامن گرافیک - اهمیت تغذیه در اسلام 2

بسم الله الرحمن الرحیم

***   ***   ***

 100ـ پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمودند: هر كس اناری بخورد و آن را تمام كند, خداوند چهل روز قلب او را نورانی می‌كند.

 101ـ پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمودند: چه خورشت خوبی است كشمش!

 102ـ پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمودند: كسی انار نمی‌خورد مگر اینكه شیطان او چهل روز بیمار می‌شود.

 103ـ پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمودند: كرفس سبزی پیامبران است.

 104ـ پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمودند: هر كس سركه بخورد, فرشته‌ای بپا می‌خیزد و برای او استغفار می‌كند تا وقتی كه از آن فارغ شود.

 105ـ پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمودند: چه خورشت خوبی است سركه! و پیامبر از میوه‌ها انگور و خربزه را دوست می‌داشت.

برای مشاهده بیشتر به ادامه مطلب بروید(توصیه می کنم بخونید . خیلی مفیده)   


 106ـ پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمودند: بر شما باد كشمش كه رنج را از بین می‌برد و بلغم را فرو می‌نشاند و عصب را محكم می‌كند و بدگویی را می‌برد و قلب را نیكو می‌كند.

 107ـ پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمودند: بر شما باد كدو كه آن بر عقل می‌افزاید.

 108ـ پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمودند ‌: عنّاب تب و سرفه را از بین می‌برد و قلب را نورانی می‌كند.

 109ـ پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمودند: نوح از غصه به خدا شكایت كرد به او وحی شد كه انگور بخورد كه انگور غصه را از بین می‌برد.

 110ـ پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمودند: خربزه بخورید و آن را با دندان بخورید كه آب آن رحمت و شیرینی آن ازشیرینی ایمان است و ایمان در بهشت است, پس هر كس قدری خربزه بخورد, خدا برای او هفتاد هزار حسنه می‌نویسد و از او هفتاد هزار سیئه محو می‌كند.

 111¬ـ پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمودند: خربزه ده خصلت دارد (كه پیش از این گفته شد) و اینكه برای پیامبر از طائف خربزه‌ای آوردند آن را بوئید و بوسید سپس فرمود: خربزه را با دندان بخورید كه آن از زینت‌های زمین و آب آن از رحمت خدا و شیرینی آن از بهشت است.

 گفته شده كه روزی پیامبر (صلی الله علیه و آله) درمجلس یكی از یاران خود بود كه فرمود: خدا رحمت كند كسی را كه ما را با خربزه‌ای اطعام كند, پس علی بن ابی طالب (علیه‌السلام) بلند شد و رفت و مقداری خربزه آورد, پس او و اصحاب از آن خوردند و فرمود: خدا رحمت كند كسی را كه ما را با این اطعام كرد و نیز خدا رحمت كند هر مسلمانی را كه خربزه بخورد تا روز قیامت. 

 112ـ پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمودند: هیچ زن حامله‌ای خربزه نمی‌خورد مگر اینكه نوزاد او زیبا روی و خوش خلق می‌شود.

 113ـ پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمودند: خربزه پیش از غذا شكم را شست و شو می‌دهد و بیماری را به كلی از بین می‌برد.

 آن حضرت خیار را با نمك و خربزه را با پنیر می‌خورد و میوه‌ها را به صورت تر می‌خورد و گاهی خربزه را با دستان خود می‌خورد.

 114ـ پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمودند: نرگس را بو كنید اگر چه روزی یك بار باشد, اگر چه هفته‌ای یك بار باشد, اگر چه ماهی كی بار باشد, اگر چه سالی یك بار باشد, اگر چه در عمر یك بار باشد چون در دل نقطه‌ای از جنون و جذام و برص وجود دارد كه بوئیدن آن, آن را از بین می‌برد.

 115ـ پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمودند:‌ حنا خضاب اسلام است, عمل مؤمن را زیاد می‌كند و سردرد را از بین می‌برد و به چشم تیزی می‌بخشد و بر جماع می‌افزاید و آن را سرور گیاهان در دنیا و آخرت است.

 116ـ پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمودند: برتری روغن بنفشه بر سایر روغن‌ها مانند برتری اسلام بر سایر ادیان است.

 117ـ پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمودند: هیچ برگی از كاسنی نیست مگر اینكه بر آن قطره‌ای از آب بهشت است.

 118ـ پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمودند: بر شما باد مرزنگوش آن را ببویید كه برای «خشام» خوب است و «خشام» یك بیماری است.

 119ـ پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمودند: هر كس می‌خواهد عطری را استشمام كند گل سرخ را ببوید.

 120ـ پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمودند: خداوند برای ما خوشایند‌تر از حنا گیاهی نیافریده است.

 121ـ پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمودند: یك درهم در راه خدا صدقه دادن هفتصد برابر پاداش دارد و یك درهم جهت خضاب با حنا دادن نه هزار پاداش دارد.

 122ـ پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمودند: سفره‌های خود را با سبزی زینت دهید كه خوردن آن همراه با گفتن بسم‌الله, شیاطین را می‌راند.

 123ـ پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمودند: سیاه دانه دوای هر دردی است بجز مرگ.

 124ـ پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمودند: سیربخورید كه آن خواب می‌آورد  طعام را هضم می‌كند.

 125ـ پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمودند: سیر بخورید كه در آن شفای هفتاد بیماری است.

 126ـ پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمودند: هر كس اسپند بخورد و بخوابد از سرگیجه در امان خواهد بود.

 127ـ پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمودند: هر كس سیر و پیاز و چیز بدبو بخورد به ما نزدیك نشود و به مسجد هم نزدیك نشود.

 128ـ پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمودند: وقتی به شهری وارد شدید از سبزی یا پیاز آن بخورید كه بیماری آن شهر را از شما دور می‌كند و رنج را از بین می‌برد و عصب را محكم می‌كند و باه را افزایش می‌دهد و تب را می‌برد.

 129ـ پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمودند: بر شما باد كرفس كه اگر چیزی عقل را بیافزاید, همان است.

 130ـ پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمودند: اگر در چیزی شفا باشد آن همان سناء‌است.

 131ـ پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمودند: بر شما با هلیله سیاه كه آن از درخت بهشتی است. طعم آن تلخ است ولی در آن شفای هر دردی است.

 132ـ پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمودند: حجامت كردن در نوزدهم و بیست و یكم هر ماه مستحب است.

 133ـ پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمودند: در شبی كه به معراج رفتم بر هیچ فرشته‌ای نمی‌گذشتم مگر اینكه می‌گفت: ای محمد امت خود را به حجامت كردن دستور بده و بهترین چیزی كه با آن بیماری‌ها را مداوا می‌كنید حجامت كردن و سیاه دانه و جوز است.

 134ـ پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمودند: خوردن خاك بر هر مسلمانی حرام است.

 135ـ پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمودند:‌هر كس بمیرد در حالی كه در شكم او به سنگینی یك ذره خاك باشد به آتش می‌افتد.

 136ـ پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمودند: هر كس خاك بخورد گویا كه به قتل خود كمر بسته است.

 137ـ پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمودند:‌خاك نخورید كه در آن سه خصلت است, بیماری می‌آورد و شكم را بزرگ می‌كند و رنگ را زرد می‌كند.

 138ـ پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمودند: هر كس هفت روز به شدت بیمار باشد خداوند هفتاد سال گناه او را می‌آمرزد.

 139ـ پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمودند: از چهار چیز بدتان نیاید: چشم درد كه رگ‌های كوری را قطع می‌كند, و زكام كه رگ‌های جذام را قطع می‌كند و سرفه كه رگ‌های فلج را قطع می‌كند و دمل كه رگ‌های برص را قطع می‌كند.

 140ـ پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمودند: تب نصیب هر مؤمنی از آتش است.

 141ـ پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمودند: دردی نیست مگر درد چشم و غمی نیست مگر غم دین.

 142ـ پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمودند: تب گناهان را می‌ریزد همان‌گونه كه درخت برگ‌ها را می‌ریزد .

 143ـ پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمودند: هر كس برای كسی كه عطسه می‌كند «الحمدلله» بگوید از درد شكم و درد گوش و لب بریدگی در امان خواهد بود.

 144ـ پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمودند: هیچ شخصی نزد مریض هفت بار نمی‌گوید از خداوند بزرگ كه پروردگار عرش بزرگ است می‌خواهم تو را شفا بدهد مگر اینكه شفا می‌یابد.

 145ـ پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمودند: هر كس از دندان درد شكایت دارد, انگشت خود را روی آن بگذارد و این آیه را بخواند: «و هوالذین انشأكم من نفس واحده فمستقر و مستودع قد فصلنا الایات لقوم یذكرون و بالحق انزلناه و بالحق نزل و ما ارسلناك الا رحمة للعالمین. »

 146ـ وقتی پیامبر (صلی الله علیه و آله) نزد مریضی می‌رفت, می‌گفت: ای پروردگار مردم وسواس و رنج را بردار شفا بده كه تو شفا دهنده‌ای و شفایی جز شفای تو نیست.

 گفته شده كه پیامبر (صلی الله علیه و آله) مریضی را عیادت كرد پس فرمود: آیا برای تو دعایی بخوانم كه جبرئیل به من یاد داده؟ گفت: آری یا رسول الله. فرمود: به نام خدا, خدا تو را از هر دردی كه به تو می‌آید شفا بدهد و از شر دمندگان و گره‌ها و از شر حسد كننده هنگامی كه حسد می‌كنند تو را حفظ كند.

 

 

«برگرفته از كتاب طب النبی ؛ تألیف ابوالعباس مستغفری»

http://tebislamic.mihanblog.com/post/53   وبلاگ طب اسلامی

 

بعضی از احادیث برای من ویژه بود . لذا قرمزشون کردم
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 17 شهریور 1390 توسط ثامن گرافیک

ابزار وبمستر

عکس

دانلود

قالب وبلاگ